สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2667-2340Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 0-2667-2340

 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]
 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]

ดร.เจมส์ แคนตั้น คือ นักอนาคตศาสตร์ นักเขียน ผู้ก่อตั้ง เป็น CEO และประธานสถาบัน Global Futures ดร.เจมส์ ยังเป็นนักวิเคราะห์และคาดการณ์เทร็นด์การค้าขาย เศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งสุขภาวะ ประชากร วิทยาศาสตร์ ภูมิอากาศ ปัจจัยการผลิตของแรงงาน และความมั่นคง

ดร.แคนตั้น รับหน้าที่เป็น “ที่ปรึกษด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ” ที่ศูนย์สุขภาพไวทัลไลฟ์ เพื่อเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษาทีมคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะมาพลิกโฉมวงการยา ดร.แคนตั้นนับเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นแนวทางการทำงานของยาที่จะใช้รักษาในอนาคต ตลอดจนยังเป็นผู้ส่งเสริมให้นวัตกรรมแห่งอนาคตในการผลิตยาเกิดขึ้นและใช้ได้จริงที่ไวทัลไลฟ์

ดร.แคนตั้น เริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาในองค์ใหญ่ๆ รวมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำในการสร้างกระบวนการเข้าใจอันง่ายของแนวทางในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พลังงาน ยา การเงิน สภาวะอากาศ ประชากร ความบันเทิง ความมั่นคงและสื่อต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนความร่วมมือ การลงทุน กลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

ท่านเคยร่วมงานกับองค์ใหญ่ระดับโลก เช่น IBM, General Mills, Delliotte, Fedex, General Electric, Apple, Phillips, Seimans, Cisco, McKinsey, Tata, Pepsi, Fujitsu, Sony, Pfizer และกระทรวงความมั่นคงแห่งสหรัฐอเมริกา ดร.แคนตั้น ท่านเป็นผู้ให้คำปรึกษาให้คณะบริหารงานที่ทำเนียบขาว สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ท่านยังเป็นผู้ร่วมพัฒนา Trend Tracker ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำการวิเคราะห์ วิจัยและคาดการณ์กระแสโลก ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม รวมทั้งปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ

ดร.แคนตั้น จบปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาการบริหารและสังคมศาสตร์จาก Union Institute & University ในค.ศ. 1982 งานวิทยานิพนธ์ของท่าน เป็นงานวิจัยในเรื่องโลกาพิวัฒน์และระบบเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในองค์กรต่างๆ ซึ่งท่านเขียนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ในช่วงการทำงานอยู่ที่บริษัท แอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์นั่นเอง ดร.แคนตั้นเกิดและเติบโตที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

 • อายุยืนยาวเหนือกาลเวลา

 • TRANSCEND
  by
  Dr. Terry Grossman
  Ray Kurzweil